Thông Báo của thầy tâm

Thông báo thầy tâm

 

Toi muon nhan mot so em lam de tai de lam luan van ra truong. Tuy nhien, toi co nhung dieu kien nhu sau:

1. Phai hoan thanh bang B tin hoc va B ngoai ngu.

2. Phai biet su dung phan mem SPSS.

3. Phai tim tai lieu nhieu chuyen mon Benh ca.

4. Neu cac em chon de tai ve Uong ca thi tim tai lieu ve Uong ca

 

 

Nhung de tai toi du dinh se lam nhu sau (co the lam truoc ngay tu bay gio, sau nay bao cao sau cung duoc) Toi se xin Ban Chu Nhiem Khoa xet cho lam truoc neu em nao co nhu cau lam truoc. 100% se lam truoc duoc khi cac em co nhu cau lam.

 

1. Anh huong cua dich chiet xuat tu thao duoc A len tang truong va ty le song ca (ca Tra, Chot, Tre, Ro phi dong Gift). Chon 1 trong nhung con do. (Kinh phi ve Thao Duoc toi se lo, kinh phi mua ca giong de uong thi em lo).

2. Anh huong cua cac loai thuc an len tang truong va ty le song ca Chot nghe( Mua ca bo me ve cho sinh san: rat de lam, va it tien nua, co 2 anh k3 dang lam do).

3. Nghien cuu mot so dac diem sinh hoc ca Ut (ca phai mua tu Ca Mau, T.Phuong va Toi se huong dan cho, neu sinh san duoc thi lam sinh san thoi chu ko can lam dac diem sinh hoc).

4. Nghien cuu mo hinh Aquaponics trong nuoi ca ro Phi dong Gift  hay ca Tra, ca Tre, Ro dau vuong, Sac Ran....

 

 

Ghi chu: moi de tai sinh vien co the khong ton hon 2 trieu dong de lam. Toi muon em lam de tai ve Thao duoc.

Lịch thi HKII -2011-2012 (bổ sung)

 

Môn

Thầy – cô

Ngày thi

phòng

- Bảo quản chất lượng sản phẩm thủy sản

cô yến

Ngày 18 tháng 5

C5

- Anh văn chuyên ngành thủy sản

Cô yên

Ngày 14 tháng 5

C5

- Vi sinh vật hữu ích

Thầy hậu

Ngày 16 tháng 5

C5

cuộc sống sinh viện hiện đại

cuộc đời sinh viện hiện đại thật là chặc hẹp.không đủ 1 chỗ nằm chỉ có thể ngồi chơi game cho suonngứ tấm thân của cậu ấm hiện đại.